Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Eπιστροφή του φακέλου της ΜΠΕ για την κατασκευή Μικρού ΥΗ έργου στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας

Συνεδρίασε σήμερα η Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας σαν 14ο θέμα την (http://goo.gl/sOAbCM ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή «Μικρού υδροηλεκτρικού έργου, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων».
Προτάθηκε από την πρόεδρο και υπερψηφίστηκε, η επιστροφή, και όχι η απόρριψη, του υπό εξέταση φακέλου καθώς υπάρχουν ασάφειες σε ότι αφορά την θέση του ΣΠ του έργου.


..."Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Τατιάνα Καλογιάννης, σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο στην Τ.Κ. Βωβούσας πρέπει να γίνει αποσαφήνιση ως προς τη χωροθέτηση του Σταθμού Παραγωγής, δηλ. εάν είναι εντός ή εκτός της προστατευόμενης περιοχής NATURA και ειδικότερα σε ποια ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου." πηγή: http://www.epiruspost.gr

[updated Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016] Η ακριβής διατύπωση της απόφασης από την Σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου...33) Ενέκρινε ομόφωνα την επιστροφή του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2)« Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων», στην αδειοδοτούσα Αρχή ως μη αποδεκτό λόγω ελλείψεων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». ... πηγή: http://www.php.gov.gr/ [updated Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016]

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

υποβολή θέσεων της Κίνησης για την Προστασία του Αώου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βωβούσας για την διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων»

Κατατέθηκαν σήμερα στο αρμόδιο γραφείο (203-204) της Περιφέρειας Ηπείρου οι θέσεις και οι Παρατηρήσεις της Κίνησης για την Προστασία του Αώου αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βωβούσας αναφορικά με τη διαδικασία διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2) «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων» ανταποκρινόμενοι στην Ανακοίνωση- πρόσκλησητου προέδρου του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου (link) Σταύρου Παργανά την 2-2-2016. Παρακάτω αναφέρεται ολόκληρη η θέση της κίνησης όπως αυτή κατατέθηκε στην Περ.Ηπείρου.

  

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Γνωμοδότηση επί φακέλου «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 831 KW στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα του έργου την ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

...Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το ως άνω θέμα, στην 1 η /16/26-2-2016 Συνεδρίασή του, με βάση σχετική εισήγηση αρμόδιου στελέχους του Φορέα μας. Το υπό μελέτη έργο, αφορά γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 831 KW στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα Έργα Κεφαλής (Υδροληψία), τον Αγωγό Προσαγωγής και το Σταθμό Παραγωγής. H θέση του σημείου της Υδροληψίας, βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) και των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ). Ο Σταθμός Παραγωγής του προτεινόμενου ΜΥΗΕ, αν και άλλως αναφέρεται στην ΜΠΕ, με βάση τις συντεταγμένες που δίνονται στην σελ. 4 της μελέτης, εμπίπτει εντός της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙα) και εντός της ΖΕΠ GR1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου» και ενός ή πολύ κοντά στα κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού ή οριοθέτρησης (Aquila chrysaetos, Dentrocopus leucotos, Dryocopus martius). Εν συνεχεία, στα συνημμένα στην ΜΠΕ σχέδια, ο Σταθμός παραγωγής εμφανίζεται σε άλλη θέση, από το σημείο του οποίου οι συντεταγμένες δίνονται στο κείμενο. Ακόμα και σε αυτή την θέση, ο Σταθμός εμπίπτει εντός της Ζώνης ΙΙ αλλά βρίσκεται και εκτός της ΖΕΠ. Εκτός των παραπάνω, από την μελέτη λείπουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με την τόσο σημαντική οικολογική αξία του ρέματος και της περιοχής.