Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Γνωμοδότηση επί φακέλου «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 831 KW στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα του έργου την ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

...Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το ως άνω θέμα, στην 1 η /16/26-2-2016 Συνεδρίασή του, με βάση σχετική εισήγηση αρμόδιου στελέχους του Φορέα μας. Το υπό μελέτη έργο, αφορά γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 831 KW στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα Έργα Κεφαλής (Υδροληψία), τον Αγωγό Προσαγωγής και το Σταθμό Παραγωγής. H θέση του σημείου της Υδροληψίας, βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) και των Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ). Ο Σταθμός Παραγωγής του προτεινόμενου ΜΥΗΕ, αν και άλλως αναφέρεται στην ΜΠΕ, με βάση τις συντεταγμένες που δίνονται στην σελ. 4 της μελέτης, εμπίπτει εντός της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙα) και εντός της ΖΕΠ GR1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου» και ενός ή πολύ κοντά στα κρίσιμα ενδιαιτήματα ειδών χαρακτηρισμού ή οριοθέτρησης (Aquila chrysaetos, Dentrocopus leucotos, Dryocopus martius). Εν συνεχεία, στα συνημμένα στην ΜΠΕ σχέδια, ο Σταθμός παραγωγής εμφανίζεται σε άλλη θέση, από το σημείο του οποίου οι συντεταγμένες δίνονται στο κείμενο. Ακόμα και σε αυτή την θέση, ο Σταθμός εμπίπτει εντός της Ζώνης ΙΙ αλλά βρίσκεται και εκτός της ΖΕΠ. Εκτός των παραπάνω, από την μελέτη λείπουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με την τόσο σημαντική οικολογική αξία του ρέματος και της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου